There was an error in this gadget

Thursday, 12 January 2012

UNIT 1 : Pengenalan Kepada TMK Dalam Pendidikan Jasmani

PENGENALAN

Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia. Proses pembelajaran berlaku di manamana tempat dan pada sebarang masa. Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan.

Pembelajaran akan membawa kepada perubahan pada seseorang. Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. Ahli kognitif berpendapat pembelajaran adalah sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal.

Manakala ahli behavioris pula berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku di mana ia melibatkan cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu. Terdapat pelbagai pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran masih diperlukan memandangkan perbezaan gaya pembelajaran pelajar.

Memandangkan senario abad ke 21, yang membayangkan kegunaan komputer yang begitu meluas, pengajaran dan pembelajaran berbantu komputer akan menjadi satu kaedah yang ditumpukan. Keadaan ini sangat bersesuaian dengan prinsip pembelajaran masteri yang mana pelajar boleh belajar tanpa bimbingan guru. Walau bagaimanapun peranan guru sebagai fasalitator perlu dimantapkan khususnya dalam menghadapi ‘kerenah globalisasi’.

PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Perkembangan teknologi tinggi kini memungkinkan informasi bergerak tanpa had dan sempadan. Segala-galanya boleh didapati dengan segera dan pantas melalui media elektronik. Kemajuan canggih yang mampu menjimatkan masa dan penggunaan tenaga malah memudahkan pemindahan dan tranformasi maklumat ini, bergerak dan berlaku dalam ruang siber atau maya yang tiada lokasinya, kini semakin menjadi realiti dalam dunia pendidikan di Malaysia (Azwan & Rozita. 2002).

Penggunaan komputer sebagai alat penyebaran maklumat dan juga sebagai alat bantuan pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih canggih apabila diperkenalkan teknologi komunikasi yang disepadukan dengan penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. Corak pengajaran dan pembelajaran yang dahulunya lebih berpusatkan guru kini berubah kepada corak berpusatkan pelajar, lebih-lebih lagi setelah wujudnya projek rintis sekolah bestari yang mengaplikasikan ICT dalam sistem pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

Pada tahun 2003 pula dasar Kementerian Pendidikan dalam penggunaan Bahasa Inggeris dalam mata pelajaran sains dan matematik merancakkan lagi penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam dunia pendidikan di mana sebanyak 5 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk melakasanakan pengajaran matematik dan sains dalam Bahasa Inggeris. Ini termasuk membekalkan alat ICT di sekolah seperti Projektor LCD dan komputer ‘notebook’ (Berita Harian, 20 Julai, 2002).

Kurikulum TMK

Kurikulum TMK digubal dalam konteks pengajaran/pembelajaran bestari dan disokong oleh pentaksiran berasas kriteria. Dengan kata lain, pelaksanaan kurikulum teknologi maklumat berasaskan kepada paradigma baru dalam pendidikan (Voogt dan Odenthal, 1997, 1999) yang menekankan kepada pemahaman dan penguasaan proses.
Dalam pendekatan ini, pelajar memainkan peranan aktif dalam menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing-masing, di mana ianya merupakan pembelajaran berpusatkan pelajar. Ke arah menguasai pengetahuan dan kemahiran yang ditetapkan, pelajar perlu melalui proses pembelajaran bermodular.

Pentaksiran berasaskan sekolah akan digunakan oleh pelajar untuk membolehkan mereka mengukur tahap penguasaan pengetahuan/kemahiran/sikap mereka berbanding kriteria yang ditetapkan. Pentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan dengan tujuan untuk membolehkan murid – murid memperbaiki pencapaian diri. Ke arah mencapai hasrat ini, bidang-bidang pengetahuan dalam kurikulum TMK telah digubal secara bersendiri (independent) dan non hirarki.

Pelaksanaan pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran menuntut guru untuk mengubah peranan mereka; daripada tuan kepada pembantu, daripada pengarah kepada penyelia, daripada diktator kepada fasilitator. Pelajar menentukan dan merancang pembelajaran sementara guru pula bertindak memastikan pelajar berjaya melaksanakan rancangan pembelajaran mereka dan mencapai kriteria yang telah ditetapkan. Penggunaan ICT adalah penggunaan ICT secara terancang dan bersesuaian serta berfikrah bagi meningkatkan keupayaan dan kecekapan proses pembelajaran dan pengajaran.

Penggunaan ICT di dalam proses pembelajaran dan pengajaran dapat membantu para pelajar daripada pelbagai aspek. Antaranya adalah
1. Membantu pelajar untukmeningkatkan kemahiran ICT di dalam proses pembelajaran dan kemajiran individu.
2. Membantu pelajar memperolehi pelbagai kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama antara satu sama lain serta memotivasikan pelajar.
3. Individualise learning ataupun pembelajaran secara individu boleh dilakukan dengan lebih efektif.
4. Kemudahan untuk mengakses maklumat samada sesuatu maklumat itu sukar, mahal dan amat diperlukan tanpa mengira masa dan tempat.
5. Membantu pelajar memperolehi kaedah pembelajaran yang berkesan secara individu serta bimbingan yang minimum.
6. Membantu meningkat daya kreativiti dan imaginasi dan meningkatkan penguasaan pelajar terhadap pelajaran.


Pengenalan ICT Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani

Pengenalan

Kurikulum TMK yang dimasukkan dalam sukatan Pendidikan Jasmani untuk mendedahkan kepada pelajar pelbagai kemahiran penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras dengan dasar kerajaan untuk menjadikan TMK sebagai salah satu agenda Negara. Modul ini bertujuan untuk memantapkan lagi kemahiran pelajar dalam penggunaan multimedia dan internet. Di samping itu pelajar boleh membangun bahan perisian pengajaran dan pembelajaran mengikut kandungan kurikulum yang telah diaplikasikan mengikut konsep pedagogi TMK. Diharapkan selepas mengikuti modul ini pelajar akan dapat memberi satu dimensi baru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani.

Penggunaan TMK membantu pelajar dalam menguasai pengetahuan yang dikehendaki dan meningkatkan motivasi pelajar dalam Pendidikan Jasmani. Pemahaman sukatan secara lebih jelas memberi gambaran sebenar bagaimana TMK dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran secara lebih berkesan. Aspek teori dan praktikal dalam Pendidikan Jasmani dikukuhkan lagi dengan bantuan penggunaan TMK.

Objektif Pembelajaran

Selepas mengikuti tajuk ini, pelajar dapat :
1. Menjelaskan konsep TMK dalam pengajaran dan pembelajaran
2. Menggunakan intergrasi TMK dalam pengajaran dan pembelajaran
3. Menjelaskan konsep menggunakan TMK dalam pengajaran tutorial, ekploratori dan aplikasi perisian
4. Merancang menyediakan bahan untuk membangunkan aplikasi perisian bagi mata pelajaran PJ

Teknologi Pengajaran

Definisi Briggs (1977) yang menyatakan Rancangan Pengajaran adalah seluruh proses menganalisis keperluan dan matlamat pengajaran (apa) dan pembinaan satu sistem penyampaian untuk memenuhi keperluan berkenaan.
Richey (1986) mendefinisikan Rancangan Pengajaran sebagai sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran yang terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pembelajaran tidak kira kecil atau besar dalam sesuatu mata pelajaran. Rancangan pengajaran mencakupi seluruh proses pengajaran iaitu rekabentuk, bina, nilai dan pengurus pembelajaran.
Reka bentuk pengajaran merupakan pelan atau prosedur keseluruhan yang digunakan oleh seseorang guru untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar. Terdapat banyak rekabentuk yang digunakan di dalam Pengajaran Pendidikan Jasmani (Dowell, 1975, Gallahue, 1993, Pangrazi dan Dauer, 1992)

Duffy dan Jonassen (1991) pula berpendapat bahawa Rancangan Mengajar adalah satu andaian yang dibuat oleh pereka pengajaran tentang pelajaran dan proses pembelajaran untuk mengenalpasti matlamat pengajaran, tentang pengembangan dan pembinaan bahan pengajaran yang relevan atau berkaitan dengan matlamat pengajaran dan tentang pemilihan atau pembinaan suatu pendekatan untuk menyampaikan bahan yang dihasilkan.

Apa Maksud Penggunaan TMK Dalam P & P?
Penggunaan TMK dalam P&P bermaksud menggunakan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan P&P.

Apa Manfaat TMK Dalam Pembelajaran?

Penggunaan TMK secara berfikrah, terancang dan bersesuaian dengan keperluan dalam pembelajaran:
1. Berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid terhadap pelajaran.
2. Memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua murid yang pelbagai keupayaan.
3. Meningkatkan motivasi murid. • membolehkan pembelajaran bersendiri (individualise)
4. Membolehkan murid mengakses maklumat yang sukar diperolehi.
5. Membolehkan murid mengumpul maklumat yang perlukan masa yang lama atau terlalu mahal untuk diperoleh.
6. Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan mencabar.
7. Membolehkan murid mencuba atau melaksana eksperimen yang sukar, terlalu mahal, mustahil atau bahaya untuk dilaksana dengan cara biasa.
8. Meningkat daya kreativiti dan imaginasi murid.
9. Memberi peluang kepada murid belajar secara berkesan dengan bimbingan yang minimum.
10. Meningkat kemahiran TMK.

Apa Syarat Untuk Memanfaatkan TMK Dalam P&P?

Untuk memperoleh manfaat mengguna TMK dalam P&P, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian:

1. Penggunaan TMK dalam P&P dirancang dengan baik,bukan secara “bidan terjun” atau sebagai aktiviti sampingan yang tidak ada kaitan dengan kurikulum.
2. Penggunaan TMK bersesuaian dengan keperluan kurikulum dan menyokong pendekatan p&p.
3. Ada perkakasan dan perisian yang sesuai yang boleh diguna dalam aktiviti pembelajaran.

Perlukah Saya Menjadi Pakar Komputer Sebelum Boleh Menggunakannya Dalam P&P?
Guru tidak perlu menjadi pakar, cukup sekadar menguasai kemahiran asas TMK yang boleh diperolehi melalui aktiviti kelab komputer sekolah yang melaksanakan program Literasi Komputer Kementerian Pendidikan

Bagaimana Menggunakan TMK Dalam P&P?
Dalam konteks penggunaan TMK dalam P&P, tiada satu cara pun boleh dikata sebagai terbaik dan mesti digunakan. Pendekatan terbaik yang sebenarnya ialah apabila penggunaan TMK sesuai dengan keperluan murid, serta dapat membuahkan hasil yang diharapkan dalam jangka masa yang munasabah.
Penggunaan TMK dalam P&P dapat dilihat dari dua aspek, iaitu aspek pengajaran (guru mengguna TMK), dan aspek pembelajaran (murid mengguna TMK).

Dalam konteks pembelajaran, penggunaan TMK dalam P&P boleh dikategori sebagai:

1. Tutorial,
2. Penerokaan (eksploratori),
3. Aplikasi, dan
4. Komunikasi.

Dalam konteks pengajaran pula, TMK boleh diguna sebagai alat persembahan dan alat demonstrasi.
Huraian lanjut berhubung pendekatan ini dibincang dalam unit seterusnya.

Penilaian Kendiri
i. Keperluan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran semakin digalakkan. Sila terangkan kebaikan penggunaan TMK dalam P&P.
ii. Berikan tiga syarat yang perlu dipenuhi jika anda ingin menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.
iii. Terdapat empat kategori di mana TMK digunakan dalam p&p. Nyatakan keempat-empat kategori ini.


 

No comments:

Post a Comment